Frågor och svar

Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på några vanliga frågor om FRA och vår verksamhet. Tyngdpunkten ligger på signalunderrättelseverksamheten.

FRA får ofta frågor från allmänhet och media. Här har vi samlat några av de frågor som förekommit ofta under de senaste åren och svaren på dem.

Hjälper FRA Försvarsmakten att jaga ubåtar?
En av de viktigaste uppgifterna för FRA är att följa främmande militär verksamhet i närområdet, och vi lämnar kontinuerligt ett stöd till Försvarsmakten när det gäller att hävda Sveriges territoriella integritet. Vi kan dock inte kommentera enskilda händelser.

Övervakar FRA all trafik in och ut ur Sverige?
FRA får inhämta trafik som passerar rikets gräns, men det måste vara sådan trafik som har en anknytning till de inriktningar FRA har från regeringen och andra uppdragsgivare. Inriktningarna gäller alltid utlandet. Det är bara en liten del av all tillgänglig trafik som inhämtas av FRA, och bara sådan trafik som har en anknytning till underrättelsemålen. All inhämtning av FRA kräver tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen.

Kan ni läsa allas mail i Sverige?
Nej. FRA:s signalspaning måste enligt lagen riktas mot utländska förhållanden som till exempel militär utveckling i andra länder, framställning och användning av kärnvapen och kemiska vapen, internationell terrorism eller liknande. FRA får inte inhämta trafik där både avsändare och mottagare befinner sig i Sverige.

Hur hittar FRA "rätt" trafik?
FRA begär bara tillstånd att få inhämta sådan trafik som är relevant för våra inriktningar, vilket är en mycket liten del av den totalt tillgängliga trafiken. Ur den trafiken använder vi kombinationer av olika sökbegrepp för att hitta precis det som berör de utländska företeelser som signalspaningen inriktas mot.

Men signalspaning innebär väl att människor som inte är brottsmisstänkta blir avlyssnade?
Signalspaning riktas mot utländska förhållanden i syfte att få fram underrättelser. De som kan beröras av signalspaningen, till exempel generaler och kärnvapenforskare i andra länder, är inte misstänkta för något brott, de är bara del av förhållanden som är av intresse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Syftet med signalspaning är inte brottsbekämpning. Försvarsunderrättelseverksamhet får inte användas för att lösa brottsbekämpande uppgifter vilket innebär bland annat att eventuell signalspaningsinformation inte får ingå i en förundersökning.

Lämnar FRA över information till andra länder?
FRA har enligt lagen rätt att samarbeta med signalspaningsorganisationer i andra länder. Vilka länder det rör sig om är inte en öppen uppgift. Det finns även möjligheter att utbyta information med andra länder, men det finns lagar och regler som styr hur detta får ske. Samarbete med andra länder sker alltid för att bättre kunna utföra de inriktningar FRA har från sina uppdragsgivare, som alltid är svenska myndigheter. FRA tar inte uppdrag från främmande makt.

Varför är så mycket av det som FRA gör hemligt?
Uppgifter om mål och metoder och de inriktningar som FRA har är känsliga eftersom de kan visa vad svensk underrättelsetjänst är intresserad av och hur vi arbetar. Om vi avslöjar hur vi kan få reda på saker kommer målen för underrättelseverksamheten att ändra sitt beteende och vi får svårare att vara en effektiv underrättelsetjänst. 

Får FRA bedriva signalspaning mot trafik mellan två privatpersoner eller organisationer som finns i Sverige om trafiken går iväg utomlands på vägen?
Nej. Det är inte tillåtet för FRA att hämta in trafik där både avsändare och mottagare befinner sig i Sverige, även om den tar omvägen via utlandet. 

Hur vet man att granskningen av FRA är effektiv?
FRA granskas huvudsakligen av Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten. Personuppgiftsbehandlingen vid FRA granskas även av Datainspektionen. Siuns granskningar av FRA har nyligen i sin tur granskats av Riksrevisionsverket -  så även granskarna granskas.

Finns signalspaning även i andra länder? Hur gör de?
De allra flesta länder har en underrättelsetjänst och håller också på med signalspaning på ett eller annat sätt. Hur verksamheten regleras skiljer sig mellan olika länder.

Varför behövs signalspaning?
Egna trovärdiga underrättelseuppgifter är viktiga för ett land för att kunna föra en självständig utrikes- och säkerhetspolitik.

Signalspaning är ett relativt snabbt, säkert och effektivt sätt att inhämta underrättelser. FRA:s uppdragsgivare behöver underrättelser om utländska förhållanden och företeelser som påverkar Sveriges utrikes- säkerhets- och försvarspolitik.

Vilka får anlita FRA för att signalspana?
De som får inrikta FRA:s signalspaning är regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och NOA (Nationella operativa avdelningen inom Polisen, tidigare RKP).

Vilka får ta del av FRA:s underrättelserapporter?
Inom ramen för inriktningen ska FRA rapportera till berörda myndigheter. Den stora huvuddelen av rapporingen går till de myndigheter som får inrikta FRA, men rapportering till andra berörda myndigheter förekommer.

Varför ska polisen inrikta FRA om FRA inte får hålla på med brottsbekämpning?
Polisen kan behöva underrättelseinformation om utländska förhållanden som kan vara av betydelse för polisens verksamhet. FRA håller inte på med brottsbekämpning, men vi kan lämna stöd till polisen om det gäller utländska förhållanden. Det kan till exempel gälla förhållanden i länder där den lokala polisen inte kan eller vill lämna hjälp till svensk polis.

Kan ni hjälpa till att skydda datasystem hos svenska företag?
FRA:s informationssäkerhetsverksamhet får bara lämna stöd till statliga myndigheter och statligt ägda bolag. Vi är ibland ute och informerar om de hot och risker som finns, men vi kan inte lämna stöd till privata företag.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se