Samverkansrådet mot terrorism har sammanträtt med anledning av dådet på Drottninggatan

Rådet inom Samverkansrådet mot terrorism har haft ett extrainsatt möte idag den 9 april med anledning av dådet på Drottninggatan fredagen den 7 april 2017.

Syftet med mötet var att föredra lägesbild och uppdatera varandra om vidtagna åtgärder med anledning av dådet på Drottninggatan den 7 april 2017. Myndigheterna konstaterade att de övningar som ägt rum mellan myndigheterna inom Samverkansrådet mot terrorism har gett resultat och att samverkan har fungerat mycket väl på alla nivåer.

Fakta: Samverkansrådet mot terrorism

Rådet inom Samverkansrådet mot terrorism är ett strategiskt samverkansforum mellan fjorton myndigheter som leds och sammankallas av Säkerhetspolischefen Anders Thornberg. Arbetet inom Samverkansrådet mot terrorism syftar till att på nationell nivå förbättra samordningen och effektivisera arbetet före, under och efter ett terroristattentat. Rådet består av myndighetschefer från de fjorton olika myndigheterna och har till uppgift att årligen inrikta arbetet inom Samverkansrådet mot terrorism. Rådet fattade i februari 2017 beslut om att inriktningen för 2017-2018 ska vara hantering av konsekvenserna av ett terroristattentat. Arbetet bedrivs i en samordningsgrupp och flera arbetsgrupper.

Samverkansrådet mot terrorism består av följande fjorton myndigheter:

Ekobrottsmyndigheten
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Kriminalvården
Kustbevakningen
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Strålsäkerhets-myndigheten
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Transportstyrelsen
Tullverket
Åklagarmyndigheten


Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se