Verksamhet

Signalunderrättelseverksamhet

Signalunderrättelseverksamheten vid FRA riktas mot utländska förhållanden och sker till stöd för svensk utrikes- säkerhets- och försvarspolitik. Det kan till exempel handla om

- militär förmåga hos främmande länder
- stöd till svenska militära insatser utomlands
- utveckling och spridning av massförstörelsevapen i andra länder
- internationell terrorism
- IT-angrepp från utlandet mot känsliga informationssystem i Sverige
- mänskliga rättigheter i auktoritärt styrda länder

Signalspaning sker på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och/eller NOA, Nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten. FRA:s signalspaning kräver tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen och granskas löpande av Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.

Det finns ett uttryckligt förbud i lagen för FRA att inhämta signaler där både avsändare och mottagare befinner sig i Sverige.
Läs mer här

Informationssäkerhet

FRA har till uppdrag att bidra till att stärka informationssäkerheten inom samhällsviktig verksamhet i Sverige.
FRA bidrar till att stärka skyddet genom att bland annat testa sårbarheten i IT-system eller genom att ge konkreta råd om hur informationssäkerheten kan förbättras i de berörda verksamheterna. Det kan till exempel handla om informationssäkerheten i statliga myndigheter eller inom kritisk infrastruktur.

Arbetet riktar in sig på verksamheter som hanterar information som är känslig i ett nationellt säkerhetsperspektiv.
Läs mer här

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se